kandeloj.jpg

                TDpEsperanto

   Всемирная Декларация за Эсперанто
   The Universal Declaration for Esperanto
   La Tutmonda Deklaro por Esperanto

                            418

   Подписей; signatures; subskriboj.

Ekde aprilo de 2007 j. ghis la fino de junio de 2014 j.

Стран; Countries; Landoj: 53 (Detala statistiko)

Rusio, Brazilo, Francio, Pollando, Ukrainio, Italujo, Belgio, Meksiko, Hispanio, Kanado, Germanujo, Chinio, Chehhio, Litovio, Usono, Argentino, Norvegio, Irano, Nederlando, Danlando, Nov-Kaledonio, Kolombio, Kostariko, Israelo, Austrio, Serbio, Belorusio, Hungario, Kazahhstano, Britio, Australio, Gvatemalo, Tajlando, Kroatio, Venezuelo, Salvadoro, Suda Koreo, Islando, Rumanio, Kubo, Mongolio, Japanujo, Uzbekistano, Portugalio, Taghikio, Kipro, Unuighintaj Arabaj Emiratoj, Panamio, Bulgario, Svedio, Azerbajghano, Finnlando, Grekio.

Посмотреть подписи. Look at the signatures. Rigardu la subskribojn.
Перейти на главную. Go to the main page. Iru al la chefa pagho. http://mi.anihost.ru

Декларация:

Познакомившись с международным языком Эсперанто, я подтверждаю, что он пригоден для решения любых задач международной коммуникации и предлагает громадную экономию времени, сил и памяти всем людям Земли.

Я обещаю выучить международный язык Эсперанто, если миллиард других людей дадут такое же обязательство.


The Declaration:

After familiarizing myself with the international language Esperanto I confirm that it's suitable for any and all tasks in international communication and offers enormous savings of time, efforts and memory to all people of the Earth.

I promise to learn international language Esperanto if one billion other people will give the same promise.


La Deklaro:

Post mia konatigho kun la internacia lingvo Esperanto, mi asertas ke ghi estas tauga por ajna tasko de internacia komunikado kaj provizas grandegan ekonomion de tempo, fortoj kaj memoro por chiuj homoj de la Tero.

Mi nepre ellernos la internacian lingvon Esperanto, se miliardo da aliaj personoj donos la saman promeson.

Если вы желаете подписать эту Декларацию, заполните форму (обязательны только два первые пункта):
If you wish to sign this Declaration, fill the form (only the two first item are obligatory):
Se vi deziras subskribi la Deklaron, bonvolu plenigi la sekvan formon (devigaj estas nur du unuaj punktoj):

Реальная Фамилия(*):
Real Surname(*):
Reala Familnomo(*):
Реальное Имя(*):
Real Name(*):
Reala Nomo(*):
Отчество:
Patronymic or second Real Name:
Patronomo au dua Reala Nomo:
Ваше имя в Интернете:
Your Name in Internet:
Via Nomo en Ireto:
Контактный Сайт/Форум:
Contact Site/Forum:
Kontakta Pagharo/Forumo:
Страна:
Country:
Lando:
Город:
City:
Urbo:
Степень вашего знакомства с Эсперанто:
Degree of your acquaintance with Esperanto:
Grado de via konatigho kun Esperanto:
Какие изменения в Эсперанто необходимо сделать при его окончательном принятии:
What changes in Esperanto are necessary for making just before the final acceptance:
Kiujn shanghojn en Esperanto necesas fari senpere antau la fina akcepto:


На следующих страничках в Интернете содержатся ссылки на TDpEsperanto:
There are references to TDpEsperanto on the following sites:
Sur tiuj chi paghoj de Iret trovighas referencoj al TDpEsperanto:
http://mi.anihost.ru
http://promesobanko.com/esperanto
http://narod.yandex.ru/guestbook/?owner=9944308
http://groups.google.ru/group/soc.culture.esperanto
http://groups.google.ru/group/bablo
http://filolingvia.com/publ/441-1-0-3308

Хотите ли Вы, чтобы ссылка на вашу страничку в Интернете появилась под текстом TDpEsperanto?
Если есть такое желание, то сделайте вот что:
1) На вашей страничке разместите ссылку на TDpEsperanto.
    а) Текст ссылки должен быть: "La Tutmonda Deklaro por Esperanto".
    б) Адрес в ссылке: http://mi.anihost.ru/miliardo.php (не "milliardo").
2) Сообщите адрес вашей обновлённой странички Николаю Михайленко.
3) Подождите две недели и посетите адрес, указанный в пункте 1б) и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ !!
Также в ваших интересах разместить на вашем сайте статистику TDpEsperanto (не ссылку, а сам файл).
Файл http://mi.anihost.ru/tdeark.htm будет обновляться раз в месяц.

Do you want to see the reference to your site under the text of TDpEsperanto?
If you want that then do the following:
1) Create the link to TDpEsperanto on your site.
    a) Let the Text be: "La Tutmonda Deklaro por Esperanto".
    b) The Address: http://mi.anihost.ru/miliardo.php (not "milliardo").
2) Send the address of your renewed page to Nick Mikhailenko.
3) Please wait for two weeks and visit the address of point 1b) and ENJOY IT!!
It is in your interest to have on your site the statistics of TDpEsperanto (not reference, but just the file).
The file http://mi.anihost.ru/tdeark.htm will be renewed every month.

Chu vi volas ke la referenco al via Ireta pagho aperu sub la teksto de TDpEsperanto?
Se jes, tiam faru jenon:
1) Faru la referencon al TDpEsperanto sur via pagho.
    a) La Teksto estu: "La Tutmonda Deklaro por Esperanto".
    b) La Adreso estu: http://mi.anihost.ru/miliardo.php (ne "milliardo").
2) Komuniku la adreson de via renovigita pagho al Nikolao Mihajlenko.
3) Atendu du semajnojn kaj vizitu la adreson el punkto 1b) kaj GHUU !!

Kaj en viaj interesoj estas havi en via pagharo la statistikon de TDpEsperanto (ne referencon, sed la dosieron mem).
La dosiero http://mi.anihost.ru/tdeark.htm estos renovigita
chiumonate.


Estimataj esperantistoj!

Mi insiste petas vin subskribi la Deklaron, favore al Esperanto. Ties IDEO apartenas al Ludoviko Zamenhof, bv. legi la Unuan Libron (1887 j.) Mi adaptis la ideon al modernaj kondichoj de nia malica, fripona kaj monavida mondo, kie homo al homo lupo est(as).

Vidu, nek via ghusta adreso, nek via retposhta adreso estas bezonata, des pli ne temas pli monkontoj. Plene sufichos indiki realan familnomon kaj realan nomon. Aliaj punktoj estas nur por dezirantoj, por bravaj homoj.

La Deklaro havas du alineojn. La unua asertas taugecon de E-to por internacia komunikado kaj evidente ne embarasos la verajn esperantistojn. La duan alineon necesas klarigi. Subskribanto donas promeson ellerni E-ton, se miliardo da aliuloj promesos la samon.

Chu Vi povas aserti ke Vi jam nun plene ellernis la tutan Esperanton? Mi tion diri ne rajtas pri mi, sed se Vi vere ellernis la tutan E-on, tiam neglektu la duan alineon. Vi povas ech substrekti, ke vi en alta grado konas la LI, uzante la konvenan punkton de via subskribo. La dua alineo celas kuraghigi simpatiantojn de E-to, kiuj fakte ne havas tempon por lernado, ili do donu kondichan promeson.

"Miliardo" estas kondicha granda nombro, kaj neniu devas atendi ghis kiam aperos la miliardo da subskriboj. Ni kune kolektu almenau unu milon kaj jam tio estos bona instigilo por hezitantoj komenci lernadon de nia lingvo.

Humile mi petas vin komprenu ke ne eblas verki la Deklaron tiel, ke ajna vorto en ghi plachus al chiuj. Iu kompromiso estas neevitebla. Subskribinte la Deklaron per via reala familnomo, Vi montros vian favoron al LI kaj indikos veran vojon al neesperantistoj.

Speciale mi turnighas al maljunuloj, kiuj dum jardekoj subtenis Esperanto-kulturon. Via subskribo daurigos vian laboron dum sekvaj jardekoj. Nun la listo funkcias automate - subskribu kaj tuj vidu vian nomon en ghenerala listo. Sed la prizorgo estas bezonata ech por automato. Mi promesas ne lasi klopodojn, kaj post mia morto alia persono prizorgos la arkivon de subskriboj.

Kontroli la proceson povas iu ajn - konservu de tempo al tempo la kopion de la listo. Krom tio konservu la arkivon de Deklaro kun statistiko http://mi.anihost.ru/tdeark.htm en via komputilo. Tiu chi dosiero estos renovigata chiumonate. Mi opinias ke la arkivo povas esti utila kiel propagandilo de Esperanto. Sendu ghin al redaktoroj de radiostacioj kaj revuoj, eble en presita formo au kiel e-mail.

Mi kore dankas la bravulojn, kiuj unuaj subskribis la Deklaron. Historio viajn nomojn ne forgesos! Helpu konvinki malpli bravajn samideanojn! Rakontu pri la Deklaro en diversaj forumoj. Faru la referencon al TDpEsperanto sur via persona pagharo.

La lasta punkto: eventualaj shangoj en E-to che fina akcepto far de la mondo. Tiun eblecon antauvidis ankau Ludoviko Zamenhof. Se lau via opinio chapelitaj literoj estas belaj kaj devas resti por eterno, do skribu "neniujn" (shangojn necesas fari neniam). Sed komprenu, se iu proponas iujn shanghojn rekte antau la fina akcepto, do ne temas pri iu reformo en nuna tempo. Nenia reforma eblas ghis kiam estos kolektitaj centoj da miliardoj da USD por reala enigo de komuna lingvo sur la tuta Tero.

Mi dankas sinjoron Viktoro Himenko, kiu lau mia peto skribis php-dosieron kaj instaligis la Deklaron sur sia servero. En kazo de mia neatendita morto, tiu samideano, kiu ekdiziros prizorgi TDpEsperanto-n, bv. turnighi rekte al Viktoro Himenko (el Google). La limdato por la Deklaro ne egzistu! La arkivo de TDpEsperanto estu renovigata chiumonate kaj estu chiam atingebla en Ireto.

Samideane
Nikolao Mihajlenko


Detala statistiko

La unuaj 418 subskriboj (aprilo de 2007 - junio de 2014 jaro) lau landoj:
(Mi kalkulis lau landoj nur tiujn subskribojn, kie la lando estas indikita)

Rusio 145
Brazilo 28
Ukrainio 25
Francio 18
Pollando 16
Italujo 15
Usono 15

Belgio 10
Meksiko 9
Hispanio 8
Chehhio 8
Kanado 6
Germanujo 6
Hungario 6
Israelo 6
Austrio 5
Belorusio 5

Chinio 4
Britio 4
Argentino 4
Kazahhstano 4
Litovio 3
Norvegio 3
Kolombio 3
Australio 3

Mongolio 2
Irano 2
Nederlando 2
Danlando 2
Nov-Kaledonio 2

Kostariko 2
Suda Koreo 2
Uzbekistano 2

Serbio 1
Gvatemalo 1
Tajlando 1
Kroatio 1
Japanujo 1
Venezuelo 1
Salvadoro 1
Islando 1
Rumanio 1
Finlando 1
Grekio 1

Kubo 1
Portugalio 1
Taghikio 1
Kipro 1
Unuighintaj Arabaj Emiratoj 1
Panamio 1
Bulgario 1
Svedio 1
Azerbajghano 1
Entute: 53 landoj.

Bedaurinde forestas Pakistano, Indio.
Chu la pagho http://mi.anihost.ru ne estas videbla tie?

Jen kiel kreskis la nombro de subskriboj lau monatoj:
aprilo 2007
22 (+22)
majo 2007
35 (+17)
junio 2007
44 (+ 9)
julio 2007
54 (+10)
augusto 2007
55 (+ 1)
septembro 2007
81 (+26)
oktobro 2007
93 (+12)
novembro 2007
111 (+18)
decembro 2007
117 (+ 6)
januaro 2008
152 (+35)
februaro 2008
159 (+ 7)
marto 2008
167 (+ 8)
aprilo 2008
186 (+19)
majo 2008
193 (+ 7)
junio 2008
203 (+10)
julio 2008
216 (+13)
augusto 2008
221 (+ 5)
septembro 2008
224 (+ 3)
oktobro 2008
230 (+ 6)
novembro 2008
234 (+ 4)
decebro 2008
241 (+ 7)
januaro 2009
250 (+ 9)
februaro 2009
253 (+ 3)
marto 2009
256 (+ 3)
aprilo 2009
259 (+ 3)
majo 2009
260 (+ 1)
junio 2009
262 (+2)
julio 2009
264 (+ 2)
augusto 2009
265 (+ 1)
septembro 2009
265 (+ 0)
oktobro 2009
268 (+ 3)
novembro 2009
279 (+11)
decembro 2009
282 (+ 3)
januaro 2010
285 (+ 3)
februaro 2010
293 (+ 8)
marto 2010
296 (+ 3)
aprilo 2010
297 (+ 1)
majo 2010
298 (+ 1)
junio 2010
301 (+ 3)
julio 2010
301 (+ 0)
augusto 2010
302 (+ 1)
septembro 2010
306 (+ 4)
oktobro 2010
311 (+ 5)
novembro 2010
314 (+ 3)
decembro 2010
317 (+ 3)
januaro 2011
320 (+ 3)
februaro 2011
323 (+ 3)
marto 2011
332 (+ 9)
aprilo 2011
332 (+ 0)
majo 2011
334 (+ 2)
junio 2011
337 (+ 3)
julio 2011
345 (+ 8)
augusto 2011
350 (+ 5)
septembro 2011
353 (+ 3)
oktobro 2011
357 (+ 4)
novembro 2011
362 (+ 5)
decembro 2011
363 (+ 1)
januaro 2012
366 (+ 3)
februaro 2012
367 (+ 1)
marto 2012
368 (+ 1)
aprilo 2012
369 (+ 1)
majo 2012
371 (+ 2)
junio 2012
373 (+ 2)
julio 2012
375 (+ 2)
augusto 2012
376 (+ 1)
septembro 2012
377 (+ 1)
oktobro 2012
380 (+ 3)
novembro 2012
383 (+ 3)
decembro 2012
385 (+ 2)
januaro 2013
393 (+ 8)
februaro 2013
395 (+ 2)
marto 2013
396 (+ 1)
aprilo 2013
398 (+ 2)
majo 2013
399 (+ 1)
junio 2013
401 (+ 2)
julio 2013
404 (+ 3)
augusto 2013
406 (+ 2)
septembro 2013
407 (+ 1)
oktobro 2013
408 (+ 1)
novembro 2013
410 (+ 2)
decembro 2013
411 (+ 1)
januaro 2014
411 (+ 0)
februaro 2014
412 (+ 1)
marto 2014
412 (+ 0)
aprilo 2014
414 (+ 2)
majo 2014
416 (+ 2)
junio 2014
418 (+ 2)

"Мир интерлингвистики Николая Михайленко"
http://mi.anihost.ru